NAME CHANGE - HISTORY

KARNATAKA OXYGEN LTD.
CHANGED TO
BHORUKA GASES LTD.
CHANGED TO
BHURUKA GASES LTD.