NAME CHANGE - HISTORY

SHRI CHLOCHEM LTD.
CHANGED TO
ARCHIT ORGANOSYS LTD.